piątek, 16 stycznia 2009

Film a Technologie w edukacji


Technologia, która jest obecna w codziennym życiu nie omija również edukacji. Technologie informacyjne w edukacji stają się integralną częścią działania i funkcjonowania szkoły, mają za zadanie usprawnienie praktyki pedagogicznej. Do technologii, które można wykorzystać w edukacji szkolnej zaliczymy m. inn. film. Wykorzystanie technologii edukacyjnych w edukacji posiada wiele zalet, z których możemy wymienić: szybkie i ciekawe przekazanie informacji; oszczędność w wymiarze ekonomicznym; kontrola postępów ucznia i osiąganych wyników; uatrakcyjnienie i nowoczesność metod i form pracy z młodzieżą; dostęp i wybór ofert edukacyjnych dopasowanych do warunków i preferencji zainteresowanych; możliwość szybkiej aktualizacji udostępnianej wiedzy i materiałów; szerszą ofertę edukacyjną wymuszającą aktywność uczących się; multimedialność przekazu potrzebnych treści.
Technologie edukacyjne stanowią pomoc w zakresie procesu dydaktycznego, wychowawczego i poznawczego. Biorą udział w projektowaniu nowoczesnego modelu kształcenia. Wykorzystanie technologii edukacyjnych stanowi szansę poszerzenia oferty edukacyjnej oraz dla podniesienia poziomu kształcenia i zwiększenia jego efektywności. Stanowi pomoc edukacyjną i wychowawczą
dla nauczyciela, ucznia i rodziców.
Mariusz Śniadkowski

Politechnika Lubelska

Rola filmu animowanego


Publikacja Mowa dziecka - słowo i tekst; Dziecka jako odbiorca literatury; Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata; Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola oraz artykuły dotyczą rozwoju umiejętności komunikowania się w dzieciństwie, kształtowania się reprezentacji poznawczej.

Prace badawcze i teoretyczne autorki dr hab. Marii Kielar - Turskiej dotyczą rozwoju mowy i myślenia w okresie dzieciństwa, reprezentacji poznawczej oraz dziecięcej teorii umysłu. Ponadto interesują mnie zagadnienia związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w kulturze, a więc dziecięce zabawy tradycyjne, recepcja różnych gatunków literackich i filmu przez dzieci i młodzież.

Autorka bierze udział w badaniach nad rozwojem językowym i komunikacyjnym dzieci, kierując zespołem badawczym. Pełni funkcję Redaktora Kwartalnika Polskiej Psychologii Rozwojowej, jest członkiem Komitetów Redakcyjnych następujących czasopism: Forum Psychologiczne, Wychowanie w Przedszkolu, Polish Quartely of Developmental Psychology. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i pełnię funkcję Przewodniczącej Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP.


MARIA KIELAR-TURSKA, dr hab.,

adiunkt Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej (ZPRiW) Kierownik Zakładu Zastępca dyrektora Instytutu d.s. studenckich

Film a audycje edukacyjne


Nagranie wystąpienia dr Lucyny Kirwil Wykład miał miejsce podczas spotkania zespołu ds. edukacji medialnej, zorganizowanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w dniu 11 czerwca 2008 roku w Warszawie


Edukacja filmowa. Popularność tematu i stan badań


Edukacja filmowa jest tematem niezwykle popularnym. Wynika to zapewne z charakteru samego zagadnienia, które jest nader aktualne i w dobie rozwoju multimediów nieodzowne w edukacji humanistycznej. Jest także wdzieczne do prowadzenia tak badan teoretycznych jak i praktycznych, gdyż młodzież chetnie poznaje filmy i dyskutuje o nich na lekcjach.Literatura

"Dzisiaj z filmem obcujemy bardziej intensywniejniż kiedykolwiek wczesniej".
M. Hopfinger,

Zmiana kultury, zmiana spojrzenia [w:] Kino według Alicji, red. W. Godzic, T. Lubelski,Kraków 1995, s. 130.